New Somthai Motor Work Co., Ltd.

รหัสงาน: SP-10206 | สถานที่ทำงาน: สมุทรปราการ, ประเทศไทย

New Somthai Motor Work Co., Ltd.

รหัสงาน: SP-10206 | สถานที่ทำงาน: บางพลี, สมุทรปราการ, ประเทศไทย

HR Manager ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำหนดกลยุทธ์ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท
 • บริหารจัดการ ควบคุม ดูแลงานด้านบริหารบุคคล
 • ดูแลการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร
 • การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการ ค่าตอบแทน การประเมินผลงาน การให้รางวัลผลงานพิเศษ และ กฎหมายแรงงาน
 • ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการในโรงงาน เพื่อวางแผนด้านกำลังคน และกำหนดกลยุทธ์ในการ ทำงาน
 • บริหารข้อมูลระบบสารสนเทศน์ของระบบ HR
 • สรรหา และควบคุมการสัมภาษณ์พนักงานใหม่ ให้ได้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้
 • สร้างสรรค์บรรยากาศที่ดีในการทำงาน ลดข้อร้องเรียนจากพนักงาน ลดอัตราการลาออกของ พนักงานฝ่ายปฏิบัติการในโรงงาน
 • บริหารจัดการและเป็นที่ปรึกษาด้าน Succession plan และ talent management ของแต่ละ แผนก
 • บริหารจัดการงานด้านบุคคลฝ่ายปฏิบัติการให้บรรลุตัวชี้วัดด้านบุคคลากร

คุณสมบัติ

 • อายุ 30 ขี้นไป
 • ปริญญาตรี ทางด้าน Human resource management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ประสบการณ์ตรงในการทำงานด้าน HRM & HRD
 • มีประสบการณ์ด้านงานโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความเป็นผู้นำ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รายละเอียดงาน:


สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
บริการรถรับส่งพนักงาน

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที