M B K Public Company Limited

รหัสงาน: BK-163050 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

M B K Public Company Limited

รหัสงาน: BK-163050 | สถานที่ทำงาน: ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย

VP HRD /ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงาน

 • กำหนดทิศทางและวางแผนการพัฒนาบุคลากรประจำปีร่วมกับผู้บริหารต้นสังกัดในเครือ MBK GROUP
 • แปลวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาองค์กรและบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
 • ควบคุมและวางแผนงบประมาณประจำปีของบริษัท MBK Training Center
 • กำกับดูแลและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กร MBK GROUP ดังนี้ โครงสร้างองค์กร, อัตรากำลังคน, การจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร, Competency, Career Path,Succession Plan,Talent  Management, Job Evaluation เป็นต้น
 • กำกับดูแลและให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร MBK GROUP การหาความจำเป็นในการอบรมของบริษัทในเครือ,การจัดทำ Training Road-map,การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง,งบประมาณในการอบรมพัฒนา,การสรรหาและคัดเลือกวิทยากรและที่ปรึกษา,การประเมินผลและติดตามผลด้านการอบรม เป็นต้น
 • กำหนด KPI ของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและบริหารจัดการให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการที่ตั้งไว้
 • วิเคราะห์และดำเนินการวางแผนเพื่อจัดการความเสี่ยงของฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • พัฒนาและส่งเสริมค่านิยมด้านการบริการตามนโยบายการให้บริการของบริษัท
 • วางแผน จัดการ โครงการต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ การเป็นคณะทำงานเพื่อขอรางวัล TQA, คณะกรรมการการจัดการความรู้และวัฒนธรรมองค์กร,คณะกรรมการ Service Policy,คณะกรรมการบริหารงานบุคคล,
 • บริหารจัดการและประสานงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเพื่อให้การฝึกอบรมและจัดสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพประกันภัย 
 • สื่อสารและผลักดันนโยบายต่างๆ ของบริษัทให้เกิดขึ้นจริงในฝ่าย
 • กำกับดูแลบริษัทในเครือให้ปฎิบัติตามมาตรฐานการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
 • ควบคุมการปฏิบัติงานให้ตรงตามระบบบริหารคุณภาพงาน (ISO) ของทุกแผนกภายในฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง/ชาย อายุระหว่าง 40 - 50 ปี
 • จบปริญญาตรี/โท สาขาทรัพยากรบุุคลหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้เรื่องระบบบริหารคุณภาพงาน (ISO)
 • มีประสบการณ์บริหารฝ่ายพัฒนาบุคลากร ไม่น้อยกว่า 10 ปี 
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

Attractive remuneration package and welfare including career advancement opportunity will be provided to the right candidate commensurately to working experiences and qualifications such as :

 • Bonus
 • Medical Fee (OPD, IPD)
 • Life /Accident Insurance
 • Annual Check-up
 • Provident Fund
 • Saving Cooperative
 • Social Security
 • Funeral ceremony allowance
 • Uniform

Interested candidates please send application letter with your resume stating full qualifications, experience, current as well as expected remuneration and a recent photograph to an e-mail address below. 

MBK Public Company Limited

444 8flr., Phayathai Road, Wangmai, Patumwan, 
Bangkok 10330 
Tel: 02-853-7223,02-853-7217 Fax.02-853-7000  Website: www.mbk-center.co.th

The candidates invite to apply in person on 
Monday- Friday  at 10.00AM - 4.00 PM. 

(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ผู้บริหารระดับสูง
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาโท
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  10 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:

  ปทุมวัน, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันสุขภาพ
สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
ประกันชีวิต

M B K Public Company Limited
MBK Center , an enormous 8-storey marble mall opened in 1985, is one of the biggest shopping malls in Asia . The center provides over 2,000 stores and services, over 150 eating establishments and a large cinema city. Shopping here, you'll find a variety of negotiable products including clothes, cosmetics, leathered items, jewelry, electronics, information technology products, furniture, restaurants, supermarket, theaters, karaoke and 4-storey department store (Tokyu). Due to the size and millennium outlook, MBK Center has been accepted to be one of the most recognizable buildings in Bangkok . Since the mall is situated at the heart of Bangkok and is the beginning of shopping centers laid along Sukhumvit Road , Bangkok 's main shopping street, here is always the first point of shoppers' journey. Nowadays, MBK Center daily supports 105,000 customers including 30,000 tourists from all around the world. It is such a large number that MBK Center is considered to be the most visited mall in Thailand and proven that we are the one-stop shopping center which you really shouldn't miss.

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที