K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

รหัสงาน: PT-5708 | สถานที่ทำงาน: ปทุมธานี, ประเทศไทย

K.R.S. Spicy Food Co., Ltd.

รหัสงาน: PT-5708 | สถานที่ทำงาน: คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย

Driver 1 Position/พนักงานขับรถยนต์ส่งของ/ผู้บริหาร 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

 • ทราบเส้นทาง กทม.ปริมณฑล  เพื่อขีบเดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ ทันตามกำหนดเวลา ด้วยความปลอดภัย มีมารยาท และเป็นไปตามกฎจราจร
 • ดูแล บำรุงรักษาสภาพเครื่องยนต์และความสะอาดของยานพาหนะ เพื่อให้อยู่ในมาตรฐานพร้อมที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ
 • ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืองานในสำนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมในเส้นทางการเดินรถ รวมทั้งทักษะการบำรุงซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
 • ขับรถเพื่อขนส่งสินค้าส่งให้ลูกค้า  หรือห้างสรรพสินค้า ร้านค้า
 • อื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย อายุ 30 - 45 ปี
 • การศึกษา ม.6 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ขับรถยนต์ส่งของ 3 - 5 ปี   มีใบขับขี่
 • รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี
 • พูดจาสุภาพเรียบร้อย, มีสัมมาคารวะ, มีไหวพริบ
 • มีความรับผิดชอบ สุภาพเรียบร้อย ขยัน ซื่อสัตย์ ไม่ติดเหล้า ไม่ติดบุหรี่
 • มีบุคคลค้ำประกัน

สวัสดิการในตำแหน่ง พนักงานขับรถ

 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่ารักษาดูแลรถ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางค้างคืนต่างจังหวัด

สวัสดิการบริษัทฯ

 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เงินตอบแทนประจำปี
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ปี่ใหม่ / กีฬาสี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ยูนิฟอร์ม
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ เช่น คลอดบุตร ,แต่งงาน,อุปสมบท, เยี่ยมไข้ ,ฌาปนกิจ
 • กองทุนประกันสังคม / กองทุนทดแทน
 • จัดทำบุญประจำเดือน และจัดเลี้ยงอาหารประจำเดือน

รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  มัธยมศึกษาตอนปลาย
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  3 ปี
 • ประเภทงาน:

 • สถานที่ทำงาน:

  คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที