Chodthanawat Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-257188 | สถานที่ทำงาน: กรุงเทพ, ประเทศไทย

Chodthanawat Co., Ltd.

รหัสงาน: BK-257188 | สถานที่ทำงาน: บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย

เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ/เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาระบบ

1. ดูแล ประสานงาน ติดตามการใช้งานระบบของผู้ใช้งาน

2. ดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติม ข้อมูลหลัก เช่น Master Data  สิทธิ์ในการเข้าดูระบบ  และงานอื่นๆ ในระบบ ตามอำนาจการจัดการ

3. ประสานงานหน่วยงาน ศึกษา รวบรวม ออกแบบวางแผนการปฏิบติงาน ในการจัดหานวัตกรรมระบบที่ทันสมัยในการพัฒนากระบวนการทำงาน ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ที่อำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพ กระชับ รวดเร็ว  ประหยัด ทันยุคสมัย และหลีกเลี่ยงความสูญเสียและข้อผิดพลาดในการทำงาน

4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามแผนการดำเนินการในการแก้ไข และหรือ พัฒนาระบบ รวมถึงจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ
5. ประสานงานกับผู้ว่าจ้างแก้ไข และหรือ พัฒนาระบบ

6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


รายละเอียดงาน:

 • ประเภทการจ้าง:

  งานเต็มเวลา
 • ระดับของตำแหน่ง:

  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ) :

  ปริญญาตรี
 • อายุงาน (ขั้นต่ำ) :

  3 ปี
 • ประเภทธุรกิจ:

  ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • สถานที่ทำงาน:

  บางรัก, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:

  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ:
เงินโบนัสตามผลงาน
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ประกันชีวิต

นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที