15 กรกฎาคม 2562
รหัสงาน: BK-109556
Human Resource Development/เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)

 • วิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม โดยการวิเคราะห์สมรรถนะขององค์การ (Organization Competency Analysis)
 • ออกแบบโครงการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับผังการฝึกอบรมเพื่อเสริมสมรรถนะของพนักงาน (Training Roadmap)
 • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี (Annual training Plan)
 • พัฒนาอาชีพบุคลากร (Employee Career Development) พัฒนาคนให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่พนักงานดำรงอยู่และการเตรียมพนักงานให้มีความรู้ความสามารถที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
 • ประเมินความสามารถและศักยภาพของพนักงานแต่ละคน จากการวางแผนพัฒนาอาชีพของพนักงานแต่ละคน (Individual Career Development Plan)
 • ออกแบบ พัฒนาและวางแผนด้าน Performance Management ที่สอดคล้องกับลักษณะและทิศทางขององค์กร และสามารถนำแผนงานไปปฏิบัติใช้จริงทั้งองค์กร 
 • บริหารจัดการผู้มีความสามารถโดดเด่น (Talent Management)
 • งานวางแผนสืบทอด / ความก้าวหน้าทางอาชีพ (Succession & Career Planning)

 

คุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงาน (Job Qualifications)

 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา การจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ยินดีรับรักศึกษาจบใหม่

ความรู้และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

 • สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator ในการออกแบบสื่อ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft, Excel, Powerpoint ได้เป็นอย่างดี
 • มีมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) และเข้าใจในเรื่องของ Innovation
 • มีความสามารถในการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 
 • มีความละเอียดรอบคอบสูง
 • มี Positive Thinking
 • มีภาวะผู้นำ เป็นนักสื่อสารที่ดี และกล้าแสดงออก 

รายละเอียดงาน:
 • ประเภทการจ้าง:
  งานเต็มเวลา, งานประจำ
 • ระดับของตำแหน่ง:
  ระดับเจ้าหน้าที่
 • ระดับการศึกษา (ขั้นต่ำ):
  ปริญญาตรี
 • สถานที่ทำงาน:
  สาทร, กรุงเทพ, ประเทศไทย
 • เงินเดือน:
  สามารถต่อรองได้

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันชีวิต

24 Shopping Co., Ltd. by CP ALL
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที