งาน 24 Shopping Co., Ltd. by CP ALL 10 ตำแหน่ง

19 เมษายน 2562
รหัสงาน: BK-66344
Junior Business Analyst /ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบปฏิบัติการ

ความรับผิดชอบหลัก (Principal Accountabilities)

 • วิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ และวิเคราะห์ความต้องการในระบบงาน
 • พัฒนาระบบ และ วางแผนเชิงกลยุทธ์ เพื่อปรับปรุงกระบวนการ และนโยบายในการพัฒนา
 • ศึกษากระบวนการทำงานและระบบการทำงานปัจจุบันของ User ได้ในเชิงลึก 
 • ออกแบบระบบงานและกระบวนการทำงานโดยจัดทำ Prototype, Workflow และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการความต้องการที่มีการเปลี่ยนแปลง (Change Requirement) และวิเคราะห์ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
 • ควบคุม ดูแลมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท

คุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงาน (Job Qualifications)

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ด้าน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างน้อย 1-3 ปี, การตลาดดิจิตอล อย่างน้อย 1-3 ปี, System Analyst อย่างน้อย 1-3 ปี

 • ความรู้และทักษะที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

1. ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ( TOEIC 700 ขึ้นไป )
2. ทักษะการวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอทางเลือก
3. ทักษะการคิดเชิงระบบ
4. ทักษะการบริหารโครงการ
5. เพศ หญิง / ชาย อายุ 24 - 30 ปี 

 • พฤติกรรมที่จำเป็นในตำแหน่งงาน

1. มีความมุ่งมั่นทำงานภายใต้ความกดดัน
2. เข้าใจผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัทเป็นอย่างดี
3. มีภาวะผู้นำ
4. ยิ้มแย้ม แจ่มใส และมีมนุษยสัมพันธ์


รายละเอียดงาน:

สวัสดิการ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • บริการรถรับส่งพนักงาน
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันชีวิต

24 Shopping Co., Ltd. by CP ALL
นี่ใช่บริษัทของคุณหรือไม่? อ้างสิทธิ์ในบริษัทของคุณได้ทันที